Õppe- ja arendustegevuse põhimõtted

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid 2023/2024 õ.a.

 • Iga laps on ainulaadne ning pädev õppija, kelle potentsiaali tuleb julgustada ja toetada.
 • Laps väärtustab keskkonda hoidvat mõtteviisi.
 • Laps omandab uusi teadmisi ja kogemusi eluliste tegevuste kaudu, olles ettevõtlik ja aktiivne.
 • Lapse lasteaia keskkonda sulandumist toetatakse läbi mängude, õppetegevuste ja õppekäikude.

Lasteaia õppe- ja arendustegevuse põhimõtted

 • lapse arengu toetamine tema vajadustest, võimetest ja huvidest lähtuvalt;
 • lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;
 • lapse loovuse toetamine;
 • mängu kaudu õppimine;
 • igapäevategevustes lähtume kokkulepitud väärtustest (headus, sallivus, hoolivus, ausus);
 • lapse arengut ja sotsialiseerimast soodustava keskkonna loomine;
 • lapsele turvatunde ja eduelamuse tagamine;
 • kodu ja lasteaia koostöö;
 • Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.