Missioon, visioon, väärtused

 

MISSIOON

Valga lasteaed Walko on mõnus ja turvaline koht, kus on rõõmsad lapsed, rahulolevad lapsevanemad ning motiveeritud personal. Missioon kätkeb endas eesmärki: luua koostöös lasteaia personali ja lastevanematega turvaline ja arendav kasvukeskkond, kus kujundatakse loodust hoidvat ja säästvat eluviisi.

VISIOON

Valga lasteaed Walko on Eesti kultuuritraditsioone hoidev, teiste rahvaste kultuuriväärtusi austav ja kodust kasvatust toetav lasteaed, mis võimaldab:

  • lastele – kvaliteetset alusharidust ja arenemiseks lapsesõbralikku keskkonda,

– turvatunnet, edualamusi ja elus esmaseid toimetulekuoskusi,

– toetatakse tema arengut vajadustest, võimetest ja huvidest lähtuvalt

  • perele – koostööd lapse arengu toetamisel, nõustamist ja koolitusi
  • personalile – soodsaid töötingimusi, sõbralikku töökeskkonda ja elukestvat õpet

MEIE VÄÄRTUSED ON:

SALLIVUS – me tajume, et teiste inimeste tunded ja vajadused võivad erineda meie omadest. Arvestame teiste tunnete ja vajadustega ning abistame üksteist.

HOOLIVUS – me hoolime üksteisest, igast lapsest ja kolleegist ning käitume kõigi suhtes austavalt ja lugupidavalt.

AUSUS – oleme ausad nii enda kui ka teiste vastu.

HEADUS – meile on oluline aidata kaasa ümbritseva paremaks ja heatahtlikumaks muutmisel. Meie lasteaias on heasoovlik ning üksteist austav õhkkond.