Õppe- ja arendustegevuse põhimõtted

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid 2020/2021 õ.a.

 • Igale lapsele on loodud arenguks vajalik eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ning arendav õppe- ja kasvukeskkond.
 • Lapse arengu toetamine läbi looduse ja keskkonnakasvatuse. Looduse tundmaõppimine läbi lugude ja praktiliste kogemuste.
 • Laps õpib väärtustama tervislikke eluviise läbi liikumise ja mängu.
 • Laste digipädevuse alusoskuste kujundamine.

Lasteaia õppe- ja arendustegevuse põhimõtted

 • lapse arengu toetamine tema vajadustest, võimetest ja huvidest lähtuvalt;
 • lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;
 • lapse loovuse toetamine;
 • mängu kaudu õppimine;
 • igapäevategevustes lähtume kokkulepitud väärtustest (headus, sallivus, hoolivus, ausus);
 • lapse arengut ja sotsialiseerimast soodustava keskkonna loomine;
 • lapsele turvatunde ja eduelamuse tagamine;
 • kodu ja lasteaia koostöö;
 • Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.